Regulamin Festiwalu

Niniejszy Regulamin Festiwalu zawiera szczegółowe informacje dotyczące organizowanego
w listopadzie 2018 roku Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Kino z duszą".


1.

Informacje ogólne

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” jest organizowany przez Fundację Areopag XXI. Współorganizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

1.2. Celem inicjatywy jest prezentowanie widowni najciekawszych filmów dokumentalnych, podejmujących tematykę historyczną, prorodzinną, psychologiczną, religijną i społeczną odzwierciedlającąznaczenie wartości chrześcijańskich w kształtowaniu polskiej kultury oraz animowanie w społeczności miejskiej inicjatyw związanych z popularyzowaniem kina dokumentalnego.

1.3. Siódma edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” odbędzie się w dniach 22-26 października 2019 roku w kinie Kinoteka, pl. Defilad 1, w Warszawie.

1.4. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest bezpłatny.

1.5. Ilość bezpłatnych wejściówek na salę projekcji jest ograniczona.

2. ZGŁOSZENIA

2.1. Organizatorzy nie pobierają opłaty za zgłoszenia filmów do konkursu festiwalowego. Warunkiem zgłoszenia filmu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom wraz z kopią filmu najpóźniej do 9 września 2019 roku na adres:

Katolicka Agencja Informacyjna
skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
z dopiskiem: „Kino z duszą”

2.2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: http://kinozdusza.pl/formularz/. Wygenerowany automatycznie dokument musi być wydrukowany i własnoręcznie podpisany przez osobę dysponująca prawami autorskimi zgłaszanego filmu.

2.3. Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność informacji zamieszczonych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne z oświadczeniem Zgłaszającego, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

2.4. W razie niedopełnienia terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszenia organizator ma prawo niedopuszczenia filmu do selekcji. O terminie wysłania zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki z festiwalową kopią filmu oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem.

2.5. Organizatorzy Festiwalu nie zwracają nośników z filmem ani materiałów zgłoszonych do udziału w Festiwalu (z wyjątkiem dysków z DCP). Wszystkie zgłoszone filmy oraz materiały promocyjne stają się częścią archiwum festiwalowego.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Festiwal „Kino z duszą” prezentuje filmy nakręcone z myślą o wyświetlaniu w kinach lub emisji telewizyjnej.

3.2. Do Konkursu Festiwalu w 2019 roku mogąbyćzgłaszane jedynie filmy dokumentalne oraz fabularyzowane filmy dokumentalne:

  • wyprodukowane w latach 2017-2019,
  • produkcji polskiej oraz zagranicznej,
  • których czas projekcji wynosi nie więcej niż 120 minut.

3.3. Filmy obcojęzyczne musząposiadaćpolską wersję językową – napisy bądź lektora.

3.4. Do udziału w Festiwalu przyjmowane są jedynie kopie filmów zapisanych na nośnikach optycznych (DVD, BLURAY) lub na dysku DCP. Płyta musi posiadać czytelny opis filmu: nazwiska twórców, tytuł oraz czas trwania. W przypadku nośnika DCP i płyty BLURAY niezbędne jest dołączenie kopii poglądowej filmu w postaci płyty DVD, pliku MP4, MOV, MKV lub linka. do serwisu wideo.

3.5. Do konkursu festiwalowego zgłaszane mogą być filmy, które w poprzednich edycjach nie zakwalifikowały się do projekcji kinowych oraz filmy wyświetlane w poprzednich edycjach „Kina z duszą” w ramach pokazów pozakonkursowych (np. premiery, pokazy specjalne).

4. SELEKCJA

4.1. Selekcji filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu dokonuje Komisja Selekcyjna, pod przewodnictwem Dyrektora Festiwalu. Organizatorzy nie zakładająmożliwości odwołania sięod decyzji Komisji Selekcyjnej.

4.2. Komisja Selekcyjna przy wyborze filmów kieruje sięprzede wszystkim kryteriami takimi, jak:

  • walory artystyczne filmu,
  • oryginalnośćformalna lub tematyczna filmu,
  • osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej,
  • umiejętne połączenie formy filmowej z tematem filmu.

4.3. Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu do dnia 30 września 2019 roku. Do tego czasu o decyzji Komisji Selekcyjnej zostaną również poinformowani Zgłaszający filmy.

4.4. Filmy zakwalifikowane do projekcji festiwalowych udostępniane sąorganizatorom Festiwalu do bezpłatnej emisji w ustalonym przez organizatorów terminie i miejscu.

5. POKAZY I NAGRODY

5.1. Festiwalowe projekcje odbywają się w ustalonym wcześniej terminie i miejscu. Dokładny harmonogram projekcji filmów festiwalowych dostępny jest najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

5.2. Filmy zakwalifikowane do projekcji festiwalowych emitowane będą w blokach tematycznych, które wraz z panelami dyskusyjnymi i galą finałową stanowią poszczególne wydarzenia festiwalowe.

5.3. Harmonogram projekcji z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec zmianie. O obowiązującym programie projekcji festiwalowych w trakcie trwania Festiwalu Organizatorzy informują za pośrednictwem komunikatów konferansjera.

5.4. Spośród uczestniczących w festiwalowym Konkursie „Kina z duszą” filmów jurorzy wyłonią laureata Nagrody Głównej Festiwalu „Kino z duszą”, a także laureatów nagród w trzech kategoriach:

  • Nagroda Festiwalu „Kino z duszą” dla Filmu o Tematyce Społecznej,
  • Nagroda Festiwalu „Kino z duszą” dla Filmu o Tematyce Religijnej,
  • Nagroda Festiwalu „Kino z duszą” dla Filmu o Tematyce Historycznej

5.5. Jurorzy mają prawo przyznania dodatkowej Nagrody Jury Festiwalu, a także innych dodatkowych Nagród i Wyróżnień.

5.6. Dyrektor Festiwalu ma prawo przyznania dodatkowej Nagrody Dyrektora Festiwalu, a także innych dodatkowych Nagród i Wyróżnień.

5.7. W skład jury Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” wchodzą:

Andrzej Musiał– przewodniczący jury,
Maciej Drygas,
Bartek Pulcyn,
Grażyna Raszkowska,
Ewa K. Czaczkowska.

5.8. Laureaci Nagród i Wyróżnień Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Finałowej, wieńczącej ostatni dzień Festiwalu.

6. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

6.1. Organizatorzy Festiwalu zakładająmożliwośćdystrybucji wybranych nagrodzonych filmów podczas retrospektyw Festiwalu na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmó Filmy te będąpokazane podczas retrospektyw Festiwalu w kraju i zagranicą.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Festiwalu nie mogąbyćw żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszaćpraw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku Zgłaszający musi załączyć do formularza zgłoszeniowego pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

7.2. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeńo naruszenie praw osób trzecich przechodząwyłącznie na Zgłaszającego film.

7.3. Organizatorzy nie ponosząodpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zgłaszających. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, Zgłaszający pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych udostępnianych na potrzeby zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu „Kino z dusza” jest Fundacja Areopag XXI z siedzibą w Warszawie, ul. Szafirowa 14, 05-077Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000366543, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512328375, REGON: 142650239.

8.2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

8.3. Podawane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

8.4. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://kinozdusza.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin Festiwalu