Regulamin Festiwalu

Niniejszy Regulamin Festiwalu zawiera szczegółowe informacje dotyczące organizowanego
w listopadzie 2018 roku Festiwalu Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą“.


1.

Informacje ogólne

1.1. Festiwal Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą” jest organizowany przez Fundację Areopag XXI. Współorganizatorami są Narodowe Centrum Kultury oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

1.2. Celem inicjatywy jest prezentowanie widowni najciekawszych filmów dokumentalnych, podejmujących tematykę historyczną, prorodzinną, psychologiczną, religijną i społeczną odzwierciedlającą znaczenie wartości chrześcijańskich w kształtowaniu polskiej kultury oraz animowanie w społeczności miejskiej inicjatyw związanych z popularyzowaniem kina dokumentalnego.

1.3. Szósta edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą” odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2018 roku w kinie Kinoteka, pl. Defilad 1, w Warszawie.

1.4. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest bezpłatny.

1.5. Ilość bezpłatnych wejściówek na salę projekcji jest ograniczona.


2.

Zgłoszenia

2.1. Organizatorzy nie pobierają opłaty za zgłoszenia filmów do konkursu festiwalowego. Warunkiem zgłoszenia filmu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom wraz z kopią filmu najpóźniej do 12 października 2018 roku na adres:

Katolicka Agencja Informacyjna
skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
z dopiskiem: “Kino z duszą”

2.2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: http://kinozdusza.pl/formularz/. Wygenerowany automatycznie dokument musi być wydrukowany i własnoręcznie podpisany przez osobę dysponująca prawami autorskimi zgłaszanego filmu.

2.3. Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność informacji zamieszczonych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne z oświadczeniem Zgłaszającego, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do filmów i, że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

2.4. W razie niedopełnienia terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszenia organizator ma prawo niedopuszczenia filmu do selekcji. O terminie wysłania zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki z festiwalową kopią filmu oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem.

2.5. Organizatorzy Festiwalu nie zwracają nośników z filmem, ani materiałów zgłoszonych do udziału w Festiwalu (z wyjątkiem DCP). Wszystkie zgłoszone filmy oraz materiały promocyjne stają się częścią archiwum festiwalowego.


3.

Wymagania techniczne

3.1. Festiwal “Kino z duszą” prezentuje filmy nakręcone z myślą o wyświetlaniu w kinach lub emisji telewizyjnej.

3.2. Do Konkursu Festiwalu w 2018 roku mogą być zgłaszane jedynie filmy dokumentalne oraz fabularyzowane filmy dokumentalne:

wyprodukowane w latach 2016-2018,
produkcji polskiej oraz zagranicznej,
których czas projekcji wynosi nie więcej niż 90 minut.

3.3. Filmy obcojęzyczne muszą posiadać polską wersję językową – napisy bądź lektora.

3.4. Do udziału w Festiwalu przyjmowane są jedynie kopie filmów zapisanych na nośnikach optycznych (DVD, BLURAY) lub na DCP. Płyta musi posiadać czytelny opis filmu: nazwiska twórców, tytuł oraz czas trwania. W przypadku nośnika DCP niezbędne jest dołączenie kopii filmu na DVD lub BLURAY.

3.5. Do konkursu festiwalowego zgłaszane mogą być filmy, które w poprzednich edycjach nie zakwalifikowały się do projekcji kinowych oraz filmy wyświetlane w poprzednich edycjach “Kina z duszą” w ramach pokazów pozakonkursowych (np. premiery, pokazy specjalne).


4.

Selekcja

4.1. Selekcji filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu dokonuje Komisja Selekcyjna, pod przewodnictwem Dyrektora Festiwalu. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Komisji Selekcyjnej.

4.2. Komisja Selekcyjna przy wyborze filmów kieruje się przede wszystkim kryteriami takimi, jak:

walory artystyczne filmu,
oryginalność formalna lub tematyczna filmu,
osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej,
umiejętne połączenie formy filmowej z tematem filmu.

4.3. Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu do dnia 30 października 2018 roku. Do tego czasu o decyzji Komisji Selekcyjnej zostaną również poinformowani Zgłaszający filmy.

4.4. Filmy zakwalifikowane do projekcji festiwalowych udostępniane są organizatorom Festiwalu do bezpłatnej emisji w ustalonym przez organizatorów terminie i miejscu.


5.

Pokazy i nagrody

5.1. Festiwalowe projekcje odbywają się w ustalonym wcześniej terminie i miejscu. Dokładny harmonogram projekcji filmów festiwalowych dostępny jest najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

5.2. Filmy zakwalifikowane do projekcji festiwalowych emitowane będą w blokach tematycznych, które wraz z panelami dyskusyjnymi i galą finałową stanowią poszczególne wydarzenia festiwalowe.

5.3. Harmonogram projekcji z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec zmianie. O obowiązującym programie projekcji festiwalowych w trakcie trwania Festiwalu Organizatorzy informują za pośrednictwem komunikatów konferansjera.

5.4. Spośród uczestniczących w festiwalowym Konkursie “Kina z duszą” filmów jurorzy wyłonią:

Laureata Nagrody Głównej Festiwalu “Kino z duszą”,
Laureata Nagrody Specjalnej Festiwalu “Kino z duszą”.

5.5. Jurorzy mają prawo przyznania dodatkowej Nagrody Jury Festiwalu, a także innych dodatkowych Nagród i Wyróżnień.

5.6. W skład jury Festiwalu Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą” wchodzą:

Maciej Drygas – przewodniczący jury,
Andrzej Musiał,
Bartek Pulcyn,
Grażyna Raszkowska,
Ewa K. Czaczkowska.

5.7. Laureaci Nagród i Wyróżnień Festiwalu Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą” zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Finałowej, wieńczącej ostatni dzień Festiwalu.


6.

Wydarzenia towarzyszące

6.1. Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych nagrodzonych filmów podczas retrospektyw Festiwalu na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów. Filmy te będą pokazane podczas retrospektyw Festiwalu w kraju i zagranicą.


7.

Prawa autorskie

7.1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku Zgłaszający musi załączyć do formularza zgłoszeniowego pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną

7.2. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Zgłaszającego film.

7.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zgłaszających. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, Zgłaszający pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

Regulamin Festiwalu

Niniejszy Regulamin Festiwalu zawiera szczegółowe informacje dotyczące organizowanego w listopadzie 2018 roku Festiwalu
Filmów Dokumentalnych “Kino z duszą“.